Skilsmisse økonomi

Skilsmisse økonomi

Få hjælp til at tage de rigtige beslutninger

Skilsmisse økonomi er efterhånden blevet et begreb i sig selv. Det skyldes, at der er et stort behov for hjælp og rådgivning omkring de økonomiske aspekter ved en skilsmisse.
Der er rigtig mange ting at forholde sig til i forbindelse med en skilsmisse. Det bliver ikke nemmere af, at følelserne er i kog, og alle parter er usikre omkring fremtiden.
Lad mig derfor hjælpe dig med at få svar på alt omkring økonomien og give dig rådgivning om skilsmisse økonomi.

Ved skilsmisse økonomi er der udover bodelingen mange overvejelser og beslutninger der efterfølgende skal tages omkring dit fremtidige liv, en af de vigtige ting er hvordan din økonomi kan fungere fremover.

Jeg hjælper dig til det fornødne overblik over hvordan situationen ser ud efter din skilsmisse.

Jeg kan hjælpe dig med alle de praktiske ting som at tage kontakt til bank, mægler, advokat (tag evt. et kig på juf.dk/skilsmisseadvokat) og andre involverede parter, samtidig med at jeg kan være din sparringspartner til at træffe de rigtige valg for dig fremadrettet vedr. din økonomi.

Lene Okholm Økonomisk rådgiver
Lene Okholm Økonomisk rådgiver

Få hjælp til at tage de rigtige beslutninger

Skilsmisse økonomi er efterhånden blevet et begreb i sig selv. Det skyldes, at der er et stort behov for hjælp og rådgivning omkring de økonomiske aspekter ved en skilsmisse.
Der er rigtig mange ting at forholde sig til i forbindelse med en skilsmisse. Det bliver ikke nemmere af, at følelserne er i kog, og alle parter er usikre omkring fremtiden.
Lad mig derfor hjælpe dig med at få svar på alt omkring økonomien og give dig rådgivning om skilsmisse økonomi.

Ved skilsmisse økonomi er der udover bodelingen mange overvejelser og beslutninger der efterfølgende skal tages omkring dit fremtidige liv, en af de vigtige ting er hvordan din økonomi kan fungere fremover.

Jeg hjælper dig til det fornødne overblik over hvordan situationen ser ud efter din skilsmisse.

Jeg kan hjælpe dig med alle de praktiske ting som at tage kontakt til bank, mægler, advokat og andre involverede parter, samtidig med at jeg kan være din sparringspartner til at træffe de rigtige valg for dig fremadrettet vedr. din økonomi.

Rådgivning om skilsmisse økonomi

Hos mig består hjælp ved skilsmisse økonomi af mange ting. 

Mit primære mål er at hjælpe dig med at skabe overblik over, hvilke muligheder du har økonomisk. Det drejer sig bl.a. om, hvorvidt du skal sælge, købes ud eller overtage jeres fælles hus, bil mm. Det drejer sig også om regler i forbindelse med bodelingen, bl.a. vedrørende pensions- og børnepengeregler.

Bodeling betyder, at den fælles formue skal deles. Bodelingen er ikke nødvendig for at søge om separation eller skilsmisse. Den kan derfor foretages uafhængigt af denne bevilling. Blanketter til at lave ansøgningerne kan findes på Statsforvaltningen.dk

lene-okholm-grafisk-divider

Skal man separeres før man kan blive skilt?

Før kunne man ikke blive skilt i Danmark uden en forudgående separation på 6 mdr. Dog kunne skilsmisse bevilliges, hvis det kunne bevises, at den ene part havde været utro eller der havde været grov vold enten parterne imellem eller over for dennes børn.
I dag er reglerne lavet om, så man kan blive skilt med det samme, hvis man er enige om det. Hvis man ikke er enige, skal man fortsat være separeret i 6 måneder, med mindre ovenstående forhold gør sig gældende.

Separation

I juridisk sammenhæng er retsvirkningerne af separation og skilsmisse de samme. Som eksempler herpå kan nævnes:

  • Både ved separation og skilsmisse ophører formuefællesskabet den dag, hvor anmodningen er modtaget i statsamtet
  • Arveretten mellem ægtefæller frafalder den dag der foreligger en bevilling til separation
  • I de særlige skatteregler for ægtefæller gøres der heller ikke forskel på separation og skilsmisse

En stor del af rådgivningen om skilsmisse økonomi handler om, hvordan man hæfter samt deler med hinanden i en skilsmisse. Hos Sund Økonomi får du det bedste udgangspunkt for en god bodeling og en fordragelig skilsmisse.

gæld hæfter man altid selv for

De færreste har sat sig ind i reglerne omkring gæld i forbindelse med skilsmisse økonomi. Helt kort fortalt kan du kun komme til at hæfte for din ægtefælles gæld, hvis du selv har påtaget dig at hæfte noget fælles med din mand/kone.

Det mest almindelige eksempel på fælles hæftelse er den situation, at I optager et lån i en bank og begge skriver under på lånedokumentet. Her er der tale om et fælleslån, hvor I begge hæfter for hele gælden.

Der er mange tilfælde, hvor en ægtefælle har skrevet under på sådanne lånedokumenter. De fleste mennesker tror dog, at man hæfter for hinandens gæld, når man er gift. Det gør man ikke, man hæfter altid kun selv for sin egen gæld, uanset om man er gift eller skal skilles.

positiv formue skal deles

Den store forskel på værdier og gæld kommer først til udtryk ved skilsmisse. Når man skal skilles, skal man nemlig aflevere halvdelen af sine værdier til sin ægtefælle, hvis ens andel af værdier overstiger den gæld man har.

Hvis man har højere gæld end de værdier, man har, skal man ikke dele noget.

At det udelukkende er en positiv bodel, der skal deles, kan føre til helt oplagte urimeligheder.

Bodeling ved skilsmisse

Ved separation og skilsmisse ophører ens formuefællesskab, og man skal opgøre hver af ægtefællernes bodel. Det gør man ved at tage hver ægtefælles aktiver og trække den gæld fra, hver ægtefælle har.

Derefter skal hver af ægtefællerne aflevere halvdelen af sin bodel til den anden, hvis den er positiv. Med andre ord hvis ens værdi af aktiverne er højere end den gæld, man har.

Hvis parterne er enige om, hvordan boet skal deles, er der ikke noget krav om, at der skal laves en skriftlig bodeling. Det anbefales dog, da der så aldrig er noget at komme efter senere.

Rådgivning om skilsmisse økonomi

Hvad sker der, hvis man ikke kan blive enige om bodeling?

Ca. 90 % af alle bodelinger i forbindelse med skilsmisse sker ved et privat skifte. Det vil sige, at parterne kun får hjælp fra en rådgiver, de selv opsøger.

Hvis parterne ikke kan finde enighed på nogen måde, tager skifteretten stilling til, hvordan boet skal deles.

Dette koster en skifteafgift, hvilket er 2 % af boets bruttoaktiver. I tilfælde, hvor der er bolig indblandet, løber dette nemt op i 35 – 40.000 kr. Søg altid rådgivning om skilsmisse økonomi, så I undgår skifteretten.

Skifteretten har ikke tidligere haft mulighed for at hjælpe familier, hvor gælden er højere end formuen. Efter en lov fra 2012 har de fået denne mulighed. 

Eksempel på bodeling

Pia og Martin indgår ægteskab. Pia har forbrugsgæld på 160.000 kr. og en bil til en værdi af 140.000 kr.

Martin har ingen gæld og har aktiver i form af motorcykel, bil og opsparing på i alt 330.000 kr.

De bliver skilt, og Pia tager sin gæld og bil og går uden at skulle dele med Martin, da hendes bodel er negativ. Hun har mere gæld end værdier.

Martin derimod skal give Pia 165.000 kr., da hans bodel er positiv med 330.000 kr., og man i disse tilfælde skal dele med ægtefællen.

Konklusionen er her, at Pia ender op med at få 165.000 kr. og derved kan indfri sin gæld og fortsat have en bil til 140.000 kr. + 5.000 kr. i kontanter

Martin har derimod enten skullet låne penge til at kunne give Pia 165.000 kr. eller sælge enten bil eller motorcykel.

Det ovenstående eksempel viser, hvor vigtig rådgivning om skilsmisse økonomi er. Der er bestemt mulighed for at sikre sig, at man ikke ender i en sådan situation – man kan nemlig lave en ægtepagt med særeje.

Det allervigtigste man skal gøre, inden man bliver gift, er at tage stilling til økonomiske konsekvenser ved en evt. senere skilsmisse.

lene-okholm-grafisk-divider

Skilsmisse – bodeling af hus

Hvis et par, der skal skilles, ejer en fælles bolig, er denne en meget stor del af bodelingen.

Enten kan man træffe et valg om, at den ene overtager bolig og gæld i ejendommen. Alt afhængig af, om der er friværdi i boligen eller ej, bliver man så enige om enten en udbetaling til den, der købes ud, eller den part der overtager huset.

Alternativt kan man vælge at sælge boligen, hvis ingen af parterne har råd til eller ønsker at overtage boligen.

Værdien af en fælles bolig indgår i parternes opgørelse af boet. Er parterne uenige om boligens værdi, kan de lade værdien fastsætte af en vurderingsekspert, eksempelvis en ejendomsmægler. Ejendommens værdi og ejendommens gæld indgår i boet på linje med andre aktiver og passiver.

Hvis begge parter står med lige stor ejerandel på hus og gæld opgør man halvdelen af værdien af huset samt halvdelen af gælden til hver ægtefælles bodel. Man skal herefter blive enige om, hvem der skal have hvilke værdier.

Det er i disse sager, hvor der er fælles bolig indblandet, at rådgivning omkring skilsmisse økonomi er altafgørende.

Rigtig mange par ender i stor gæld efter en skilsmisse grundet tab på hussalg. Få den rigtige hjælp, inden det er for sent.

 

Det kan være forbundet med store omkostninger, at varetage de økonomiske aspekter uden hjælp fra en med kendskab til regler og lovgivning. Ikke mindst kan det give anledning til mange uoverensstemmelser efter en skilsmisse, fordi den ene part føler sig snydt i forbindelse med bodelingen.

Skilsmisse kan være lig med stor gæld

Der er desværre mange danskere, der er havnet i en situation, hvor de har tabt på et hussalg i forbindelse med skilsmisse. Læs mere om, hvordan Sund Økonomi kan hjælpe med gældsrådgivning.

I de fleste tilfælde skyldes det, at ingen af parterne har råd til at blive boende i huset alene. Det gør, at de er tvunget til at sælge huset. Alternativt kan det være, at ingen af parterne har lyst til at blive i huset alene.

Solidarisk hæftelse for tab

Hvis et par sælger et hus med et underskud, og de inden salget begge hæftede for gælden, hæfter de også begge for den gæld, der er opstået på grund af underskudssalget.

Loven i Danmark er således, at hvis man som par har et fælles lån og man skal skilles, kan man ikke forlange at banken, kreditforeningen eller andre kreditorer skal dele lånet i to. Man kan forsøge at få dem til det, men de kan vælge, at begge parter fortsat skal stå på hele lånet.

Tendensen fra bankerne er desværre meget klar, de deler færre og færre lån op og ønsker i stedet for at sikre sig selv med at have to debitorer på lånene i stedet for kun en. Læs mere her hvor jeg giver hjælp til gæld.

ofte stillede spørgsmål

Når man bliver gift, får man fælleseje. Fælleseje betyder ikke, at man ejer alting fælles i et ægteskab, som mange fejlagtigt tror. Ved fælleseje ejer man stadig selv de ting, man bragte med ind i ægteskabet, og som man køber mens man er i ægteskabet.

En anden situation, hvor en ægtepagt er meget relevant, er, hvis der er sammenbragte børn i forhold til arv. Der er efterhånden mange, der vælger at lave en ægtepagt for at sikre en ligedeling af pensioner ved skilsmisse. Pensioner deles ikke, og der tit er stor forskel på, hvor stor en pensionsopsparing, man hver især har.

Hvis en ægtepagt skal være gyldig, både i ægtefællernes indbyrdes forhold og i forhold til andre, skal den tinglyses i Personbogen. En skriftlig aftale er derfor ikke nok.

Hvis man ønsker en anden formueordning end formuefællesskab, kan man aftale det i en ægtepagt i form af at lave særeje.

Ved oprettelsen af en ægtepagt skal man tage stilling til, om alle aktiver skal være særeje, eller om det er nogle specifikke aktiver, f.eks. en arv eller en virksomhed. Gøres f.eks. mandens virksomhed til hans særeje, skal virksomhedens værdi ikke deles, hvis en skilsmisse en dag måtte blive relevant.

I nogle tilfælde kan en skilsmisse have fatale konsekvenser for den fremtidige økonomi, hvis man ikke har oprettet en ægtepagt. I andre tilfælde mærker man ikke forskellen. Det vigtige er bare at tage stilling.

Skilsmisse økonomi – Få sparring der hjælper dig/jer bedst videre

Lene Okholm Uvildlig økonomisk rådgivning

Det anbefales klart at søge professionel hjælp til at få tingene delt rigtigt, så I kan få en fornuftig løsning på jeres fælles økonomi og begge parter derfor kommer bedst muligt videre. 

Det behøver ikke at være forbundet med store økonomiske omkostninger og det er her jeg som uvildig rådgiver kan hjælpe jer uden at I behøver at skulle bruge en masse penge hos en advokat.

KONTAKT LENE OKHOLM

Scroll til toppen